АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Асоциацията на търговците на едра строителна техника – АТЕСТ е неправителствена браншова организация, която обединява фирми оторизирани от водещи световни производители на едра строителна техника и механизация за внос и дистрибуция на територията на Република България.

АТЕСТ е създадена с решение на учредителното събрание от 03 Април 2017 г. и днес обединява болшинството фирми в бранша, които осъществяват над 80% от продажбите на нова строителна механизация в страната. През 2018 г. АТЕСТ стана член на КРИБ – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, а от август 2019 г. АТЕСТ е член на Камара на строителите в България.

Асоциацията цели създаване на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между търговците от бранша в страната. Активно съдейства на компетентните органи в процеса на вземане на  решения, касаещи търговската и сервизна дейност, както и дейностите свързани с експлоатацията на едра техника в индустриите, ползващи такава – строителство, минно дело, управление и оползотворяване на отпадъци, селско стопанство и др.

Членовете на АТЕСТ са обединени от идеята за важността на строителния и минно-добивния сектори и работят усилено в посока на правилното им позициониране на полагащите им се челни позиции в българската икономика и общество, разбира се без да омаловажава и останалите сектори, в които работят строителни машини.

Асоциацията е мястото, където вносителите на едра строителна техника заедно търсят решения на проблемите, ограничаващи обема или качеството на пазара им. Асоциацията е мястото за постигане на единни позиции по релевантни въпроси или проблеми.

Важна задача на АТЕСТ е и изграждането на близко сътрудничество с браншови организации, представляващи свързани с дейността на членовете й сектори, с които АТЕСТ се стреми да работи в синергия.

Асоциацията предприема стъпки във връзка с осигуряване на равни възможности за строителните фирми в България за достъп до средства от европейските кохезионни фондове 2014-2020 г. за закупуване на нови строителни машини и механизация. Един от основните принципи на Европейския съюз е Конкурентоспособността и равнопоставеността на всички търговски субекти и в АТЕСТ смятаме, че е напълно възможно и постижимо осигуряването на отделна линия за подпомагане на строителните фирми в България за закупуване на нови машини и механизация, с пари от Еврофондовете по линия на т.нар. Държавна помощ „de minimis“ съгласно Регламентите на ЕС.

Както не бе възможно да се развият Българските индустрия и земеделие до сегашните си успешни нива, без Кохезионната политика на ЕС, така не би било възможно да се достига дори средно европейско качество и икономическа ефективност в строителството, ако не настъпи осезаема подмяна на остарелия машинен парк. А с това осезаемо ще се повиши и сигурността и осигуряването на адекватни условия на труд на всички оператори на техника в бранша; сигурността на всички останали работещи на строителните площадки; ще се подобри ситуацията с вредните емисии на морално и технически остарелите машини като остарелите технологии на задвижване с петролни продукти поетапно ще бъдат заменени с новите хибридни и изцяло електрически системи; ще се постигне многократно по-високата производителност на техниката от ново поколение.