Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият Устав урежда въпросите, свързани с дейността, членството, имуществото, управлението и прекратяването на юридическото лице “АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА” (“АТЕСТ”).

(2) Асоциацията представлява юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, наричано по-долу “Сдружението”, чийто статут се определя съобразно българското законодателство.

(3) Сдружението е доброволна, неполитическа, неправителствена и нерелигиозна организация. При създаването му неговите учредители се ръководят от желанието си да обединят усилия за защитата на интересите на юридическите лица, занимаващи се с търговия на едра строителна техника, за насърчаването на тази дейност в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

Чл. 2. Наименованието на Сдружението е: “АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА” (“АТЕСТ”), което се изписва и на латиница по следния начин: Association of THE TRADERS OF Large CONSTRUCTION EQUIPMENT” (“ATEST”).

Чл. 3. (1) Седалището на Сдружението е гр. София, община Триадица. Адресът на управление на Сдружението е бул. „Витоша” № 10, ет. 4, оф. 16.

(2) Промяна на адреса на управление може да се извършва с решение на Управителния съвет.

Чл. 4. Наименованието, седалището, адресът, както и данни за регистрацията, включително и “Булстат” номер се поставят върху всички документи и печатни издания на Сдружението. Сдружението притежава свой графичен символ и шрифт. Печатът на АТЕСТ е кръгъл и съдържа надписите – гр. София (в центъра на печата) и “АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА”.

Чл. 5. Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие.

ІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Сдружението осъществява дейността си в частна полза.

Чл. 7. Главните цели на Сдружението са:

 1. Да защитава интересите на членовете си, чрез:
 2. a. Развиване на свободната инициатива и на основните принципи на пазарната икономика, залегнали в Конституцията на Република България;

б. Предотвратяване на действия, които могат да доведат до нарушаване на пазарните принципи и законовите разпоредби, и негативно да се отразят на пазара в тази сфера;

в. Насърчаване на свободата на предприемчивостта в търговията с едра строителна техника.

 1. Да представлява и да защитава интересите на членовете на Сдружението пред държавните органи.
 2. Възприемане на пазарно поведение в областта на търговията с едра строителна техника, основаващо се на лоялната конкуренция.
 3. Ускоряване на въвеждането на Европейските стандарти и норми на пазара на едра строителна техника.
 4. Да работи за намаляване и премахване на злоупотреби в областта на търговията с едра строителна техника.
 5. Обсъждане и предоставяне на предложения до компетентните държавни органи, съдържащи съгласуваното мнение на своите членове, относно законодателството в областта на търговията с едра строителна техника.
 6. Участие в подготовката на проекти за нормативни актове, регламентиращи търговията с едра строителна техника в страната.
 7. Защита пред държавните и други органи и организации, включително тези, регулиращи правилата за регистрация на едрата строителна и минна техника и нейното пускане и в движение и търговски оборот, на икономическите интереси на членовете, със съответните форми и средства.
 8. Оказване на необходимото съдействие на държавните органи и на членовете на Сдружението за точното прилагане на нормативните актове в областта на търговията с едра строителна техника. Оказване на консултантска помощ чрез подходящи специалисти.
 9. Информиране периодично на своите членове за действащите нормативни, технически и технологически актове, приети от Народното събрание, Министерския съвет и министерства и ведомства в страната и органите на ЕС, касаещи търговията с едра строителна техника. Информиране на своите членове и обществеността за международните договори, конвенции или други международни актове в тази област, а също така изразяване на становище и изготвяне на съгласувано мнение на своите членове относно присъединяването на Сдружението към тези актове.
 10. Следене на опазването на правилата за професионалната етика, информиране на компетентните органи за проявите на нелоялна конкуренция от страна на членове на Сдружението.
 11. Съдействие за решаването на различни спорни въпроси между членовете на Сдружението, включително и чрез привличане на специалисти за тяхното разясняване, тълкуване и разрешаване.
 12. Провеждане под свое ръководство на периодични срещи с членовете и с представители на държавни учреждения и ведомства относно разясняването и прилагането на важни нормативни и други актове, отнасящи се до финансовите резултати и други икономически интереси на членовете си.
 13. Спомагане чрез различни форми и средства за повишаване на квалификацията на кадрите, работещи в сферата на търговията с едра строителна техника.
 14. Съдействие за опазване на доброто име на членовете на Сдружението. Осъществяване на доброволно и извън съдебно уреждане на спорове между членовете на Сдружението. Представляване членовете на Сдружението на вътрешни и международни форуми, дискутиращи проблемите на търговията с едра строителна техника.
 15. Членуване в международни организации и асоциации в областта на търговията с едра строителна техника.
 16. Създаване на съвременни условия за развитието у нас на производството, вноса, търговията и сервиза на едра строителна техника и всички дейности и фактори, от които зависи тяхното използване при оптимален екологичен ефект. Организиране на независима експертна оценка на технически решения, свързани с търговията, използването и обслужването на едра строителна техника.
 17. Организиране на общи прояви на членовете, изложби и демонстрационни събития на строителна техника и други, представляващи интерес за тях.

Чл. 8. За изпълнение на своите цели Сдружението използва следните средства:

 1. Сътрудничи с държавните органи и организации, имащи отношение към търговията с едра строителна техника.
 2. Използва диалога и взаимно приемливия компромис между заинтересованите страни съобразно българското законодателство.
 3. Създава помощни органи за изпълнение на специфични дейности.
 4. Подготовка и участие във финaнсови национални, международни и Евро-програми и проекти и други подобни.

Чл. 9. Сдружението има следния предмет на дейност: защита на интересите на членовете си, развитие на отношенията в тази сфера, както и насърчаване на търговията с едра строителна техника в Република България чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл. 10. Имуществото на Сдружението се формира от имуществените вноски на членовете му, от дарения и завещания в полза на Сдружението, приходи от стопанисване на имуществото, както и от други постъпления в допустими от закона форми, като правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права.

Чл. 11. (1) Годишният членски внос се определя от Общото събрание на Сдружението.

(2) Членският внос се дължи до 30 януари на текущата година. За новоприети членове на асоциацията, членският внос се дължи до 30 дни от датата на приемането на новия член.

Чл. 12. (1) Срещу направения членски внос Сдружението издава удостоверения за членство. Удостоверението съдържа: означение “Удостоверение”, данните по чл. 4, името, съответно наименованието на члена и годината, за която се отнася.

(2) Срещу направения членски внос Сдружението издава фактура.

(3) Срещу направените дарения Сдружението издава удостоверения. Удостоверението съдържа: означение “Удостоверение”, данните по чл. 4, името, съответно наименованието на дарителя.

(4) Извършените дарения и завещания се вписват в специална дарителска книга.

Чл. 13. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност:

 1. Консултантска и информационно – издателска дейност;
 2. Организиране на изложения; рекламна дейност; договори за съвместна дейност;
 3. Кандидатстване по национални, международни и Евро-програми и финнсови проекти и други подобни.
 4. Други дейности, свързани с постигане целите на Сдружението, позволени от закона.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени в българското законодателство. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за постигането на посочените в устава цели;

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

(4) Сдружението може да разпределя печалба, ако развие допълнителни доходоносни дейности.

ІV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членство

Чл. 14. (1) Членството в Сдружението е доброволно. Членовете на Сдружението са редовни, асоциирани и почетни.

(2.1.) Редовен Член на Сдружението може да бъде българско юридическо лице, коeто e оторизирано от производител за внос и/или дистрибуция на нова Едра строителна техника на територията на Република България, което се удостоверява с Декларация на производителя. Редовният член е с право на глас и дължи членски внос.

(2.2.) Асоцииран Член на Сдружението може да бъде българско юридическо лице в това число  съсловна организация и/или учебно заведение, което не отговаря на изискванията на чл. 14 (2.1.), но може да съдейства за постигане целите и изпълнение задачите на Сдружението. Асоциираният член няма право на глас, но дължи членски внос.

(2.3.) Почетен Член на Сдружението може да бъде физическо лице, което има или може да има особени заслуги към дейността на Сдружението. В този случай лицето получава статут на почетен член. Почетният член няма право на глас и не дължи членски внос.

(3) Членовете на Асоциацията запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

Чл. 15. Редовни членове по право са всички юридически лица, които са приети за членове на сдружението до датата на приемане на изменението на чл. 14 по-горе.

Приемане на нови членове

Чл. 16. (1) Последващо приемане на нови членове на Сдружението се извършва с решение на Общото събрание въз основа на писмена молба на желаещия до Общото събрание и представени документи и/или декларации доказващи, че кандидатът за член отговаря на критериите за членство в Сдружеието.

(2) Молбата се разглежда в 6 (шест) –месечен срок от подаването й до Сдружението.

(3) Със заявлението се представят доказателства, че решението за членство е взето в съответствие с вътрешните устройствени правила на кандидата за членство.

Права на членовете

Чл. 17. (1) Всеки Редовен член на Сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на Сдружението с право на глас в Общото събрание и с право да изпрати като наблюдател свой представител на срещите на Управителния съвет.
 2. Да избира и да предлага за избиране членовете на управителните органи на Сдружението.
 3. Да иска отмяна на незаконни и противоречащи на Устава решения и действия на ръководните органи на Сдружението.
 4. Свободно и публично да изразява и отстоява становища относно решенията на органите и дейността на Сдружението и неговите органи, както и да прави предложения, възражения и препоръки.
 5. При поискване да получава от ръководните органи пълна информация относно цялата дейност на Сдружението.
 6. Да търси и получава защита и съдействие от страна на Сдружението по всички проблеми и спорни въпроси, възникнали във връзка с осъществяването на неговата дейност.
 7. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.
 8. Да участва при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението, включително да изпраща свои представители на заседанията на Управителния съвет на Сдружението.
 9. Да получи удостоверение за членство.

(2.) Всеки Асоцииран или Почетен член на Сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на Сдружението без право на глас в Общото събрание, но с право да изпрати като наблюдател свой представител на срещите на Управителния съвет и на Общото събрание.
 2. Да участва при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението, включително да изпраща свои представители на заседанията на Управителния съвет на Сдружението.
 3. Да получи удостоверение за Асоциирано, респективно Почетно членство.

Задължения на членовете

Чл. 18. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. Да спазва Устава и решенията на органите на Сдружението.
 2. Стриктно да съобразява своята дейност с нормативните и технологични изисквания в сферата на търговията с едра строителна техника, както и с международните актове в тази област, включително българските и международните стандарти.
 3. Да приема целите, определени в Устава на Сдружението. Да участва в цялостната дейност на Сдружението.
 4. Да се ръководи в своята търговска дейност на пазара от принципите на лоялна и законосъобразена конкуренция и професионална етика, и да работи съгласно добрите практики в бранша.
 5. Да пази и утвърждава доброто име на Сдружението и да не извършва дейности, които биха попречили на реализирането на основните задачи на Сдружението.
 6. Ако е Редовен или Асоцииран член, да внася редовно членския си внос, така както е определен в чл. 11 (1).
 7. Да съдейства при реализацията на прояви и инициативи на Сдружението.

Чл. 19. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху друго лице в случай на прекратяване на юридическото лице.

Прекратяване на членството. Имуществени последици

Чл. 20. Членството се прекратява:

 1. С прекратяването на юридическо лице.
 2. При подаване на писмена молба до Общото събрание.
 3. При изключване.
 4. С прекратяване на Сдружението.

Чл. 21. Всеки член може доброволно едностранно да прекрати членството си в Сдружението с подаване на писмена молба до Общото събрание.

Чл. 22. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен, когато:

 1. Грубо или системно нарушава Устава и не спазва решенията на органите на Сдружението.
 2. Извършва действия, които накърняват доброто име на Сдружението, на член на Сдружението, накърняват репутацията на бранша и/или възпрепятства постигането на целите на Сдружението.
 3. Злоупотреби със средства на Сдружението.
 4. Не плаща членски внос 1 (един) месец след определения за плащане срок.
 5. Нарушава някоя от хипотезите на член 18 от настоящия Устав.

(2) Член на Сдружението може да бъде изключен съгласно разпоредбата на чл. 28, т. 5 от Устава по предложение на Управителния съвет, на Председателя или на друг член на Сдружението. Предложеният за изключване член има право да представи своето становище пред членовете на Управителния съвет и Общото събрание.

(3) Внесените до момента на изключването средства не подлежат на връщане.

(4) В 7 (седем)-дневен срок от вземане на решението по ал. 1, Председателят уведомява писмено изключения член. С уведомлението изключеният от Сдружението член се поканва в подходящ срок да върне удостоверението си за членство.

 1. V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ . ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 23. Органи на Сдружението са:

 1. Общото събрание на членовете на Сдружението.
 2. Управителният съвет.
 3. Председател.

Общо събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание на членовете е върховен орган на Сдружението.

(2) Общото събрание включва всички членове на Сдружението.

Чл. 25. (1) Членовете на Сдружението се представляват на Общото събрание от законните им представители или от лице, упълномощено с изрично писмено пълномощно.

(2) Пълномощник може да бъде само физическо лице. Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание.

(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават трети лица с правата си.

Чл. 26. Заседанията на Общото събрание са редовни и извънредни.

Свикване

Чл. 27. (1) Редовно заседание на Общото събрание се свиква най-малко веднъж в годината от Управителния съвет или по искане на най-малко от една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

(2) Ако Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание в месечен срок, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или на упълномощено от тях лице.

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

(4) Дневният ред се предлага от органа, който е свикал или е поискал свикването на Общото събрание.

(5) Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията най-малко 1 (един) месец преди насрочената дата.

Чл. 28. Общото събрание:

 1. Изменя и допълва настоящия Устав.
 2. Приема други вътрешни актове.
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на Сдружението.
 4. Избира измежду членовете на Управителния съвет Председател на Сдружението.
 5. Взема решения за приемане или изключване на членове на Сдружението.
 6. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
 7. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.
 8. Приема годишния бюджет на Сдружението. Взема решение за разпределяне на печалба.
 9. Обсъжда и одобрява отчета на Управителния съвет и определя размера и начина на събиране на членския внос.
 10. Разглежда и решава случаите на нелоялна конкуренция и нарушаване на правилата на професионалната етика и предприема необходимите мерки за тяхното отстраняване.
 11. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.
 12. Взема решения за създаване на контролни и ревизионни комисии за контрол върху изразходването на средствата на Сдружението.
 13. Взема решение за участие в други организации.

Кворум

Чл. 29. (1) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същия ден при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

(2) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

(3) Протоколът заедно с приложени към него списък на присъстващите и писмени материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завеждат в нарочна книга. Книгата е достъпна за всички членове на Сдружението.

Вземане на решения

Чл. 30. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат, както следва:

 1. С мнозинство от 2/3 от присъстващите се вземат решенията по чл. 28, т. 1 и т. 5 от настоящия Устав.
 2. Останалите решения се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение.

(3) Решения относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват по заявление на Председателя на Сдружението.

(4) Когато Общото събрание подготви решение за изключване на член, този орган е длъжен да предупреди в 14 (четиринадесет)-дневен срок същия и да го изслуша, когато изключваният желае да даде обяснения, свързани с изключването му.

Право на глас

Чл. 32. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител, собственик или свързано лице или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Управителен съвет

Чл.33. (1) Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на Сдружението.

(2) Управителният съвет:

 1. Ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението.
 2. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава.
 3. Свиква Общото събрание по определения от Устава ред.
 4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и задачите на Сдружението.
 5. Разпределя и изпълнява утвърдения от Общото събрание бюджет.
 6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Сдружението.
 7. Определя броя, функциите и възнаграждението на администрацията на Сдружението.
 8. Приема правила за контрол върху направените дарения.
 9. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.
 10. Взема решения по други важни въпроси, засягащи оперативното управление на Сдружението.
 11. Взема решения за създаване на помощни органи за изпълнение на специфични дейности на Сдружението.

(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания поне веднъж на всеки три месеца. Всеки от членовете на АТЕСТ има право да поиска свикване на извънреден Управителен съвет като отправи писмена молба до Председателя. В този случай Управителният съвет се свиква в рамките на 30 дни от входиране на писмената молба.

(4) Управителният съвет се отчита периодично (поне веднъж годишно) пред Общото събрание за дейността си.

Състав

Чл.34. Управителният съвет се състои от три физически лица – представители на членовете на Сдружението, включително и Председател. Не е задължително физическите лица да са в трудови или други гражданско-правни взаимоотношения с членовете. Достатъчно е всяко физическо лице да е предложено и подкрепено за член на управителния съвет (респективно председател) от поне един член на Сдружението.

Чл.35. (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(2) Възмездно изпълнява задълженията си само Председателят на Сдружението. Останалите членовете на Управителния съвет осъществяват дейността си по този Устав безвъзмездно.

(3) Председателят на Сдружението е и Председател на Управителния съвет по право.

(4) Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява предсрочно от Общото събрание в следните случаи:

 1. Поставяне под запрещение (пълно или ограничено) или смърт.
 2. При нанесена умишлено вреда на Сдружението или член на Сдружението.
 3. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок повече от 6 (шест) месеца.
 4. Когато действа в разрез със задълженията си.
 5. При подаване на оставка.
 6. По искане на члена на Сдружението, номинирал члена на Управителния съвет.

(5) Мандат на член на УС може да бъде прекратен доброволно също и при деклариране на оставка пред Общото събрание на негово заседание, като в този случай не е необходимо подаване на оставка в писмен вид.

(6) В случай на подадена молба за прекратяване на мандат на член на УС, тази молба се разглежда от Общото събрание в 6 (шест) – месечен срок.

Чл.36. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението.

Свикване

Чл.37.

(1) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако на тях присъстват най-малко двама от членовете му. На заседанията може да присъства и легитимен представител на всеки от членовете, който няма свой представител в Управителния съвет.

(2) Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в определения в чл. 33, ал. 3 срок, то може да се свика от всеки от членове му.

(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.38. (1) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите членове на сдружението (независимо дали са членове на Управителния съвет или не). Решенията по чл. 33, ал. 2, т. 2 и т. 9 и по чл. 44, ал. 2 се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

(2) За заседанията на Управителния съвет и за взетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, участвали в заседанието, и подреждат в нарочна книга.

(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет и общо от поне две трети от членовете на сдружението.

Председател

Чл. 39. Председател на Сдружението може да бъде само дееспособно физическо лице – член на Управителния съвет.

Чл. 40. Председателят се избират за срока по чл. 35, ал. 1 от Устава.

Чл. 41. (1) Председателят на Сдружението:

 1. Представлява Сдружението. За целта представя нотариално заверен образец от подписа си при вписване на Сдружението в съответния регистър в съда.
 2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
 3. Свиква Управителния съвет.

(2) Председателят има право да извършва всички дейности и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, както и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) За своята дейност Председателят се отчита пред Общото събрание.

Чл. 42. Мандатът на всеки Председател на Сдружението се прекратява от Общото събрание:

 1. По негова молба, заявена писмено пред Общото събрание.
 2. Когато действа в разрез със задълженията се и с това пречи на нормалната работа на Сдружението.
 3. При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок от 6 (шест) месеца.
 4. При поставяне под запрещение (пълно или ограничено).
 5. При смърт.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 43. (1) Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание.

(2) С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението се прекратява в случаите, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 44. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице. Ликвидаторът извършва предвидените в Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по решение на Общото събрание.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Въпросите, неуредени в настоящия Устав и актовете на Общото събрание, се уреждат от действуващото гражданско законодателство.

Настоящият устав е приет на Общото събрание на АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА, състояло се на 23.06.2021 г. в гр. София.