Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА “АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

 

Сдружение ”АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА – София, РЪКОВОДЕНА от желанието за:

  • Определяне принципите на професионалната етика, равнопоставеност, подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на лоялна конкуренция при пазарното поведение на всеки член на АТЕСТ;
  • Подобряване на търговското и данъчното законодателство в България, чрез внедряване на европейски критерии и норми регламентиращи търговията на едра строителна техника;
  • Защита на интересите на членовете на Сдружението;
  • Създаване на условия за укрепване авторитета на АТЕСТ като доброволна браншова организация на фирми, които стриктно спазват действащите в страната закони, лоялни са към своите партньори и гарантират за качеството на предлаганите продукти и услуги

като ПРИДАВА ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ НА етичните принципи,

ЗАДЪЛЖАВА членовете на АТЕСТ към тяхното спазване във взаимоотношенията както между Асоциацията и нейните Членове, така и между самите Членове и във взаимоотношенията с техните Клиенти.

 Етичният кодекс се състои от следните части:

 1. Цели на Етичния кодекс на АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА(АТЕСТ).
 2. Oтношения между членовете на АТЕСТ.

III.             Oтношения между членовете и АТЕСТ.

 1. Отношения между членовете и клиентите им.
 2. Етични правила за членовете на Управителен съвет.
 3. Заключителни правила

 

 1. ЦЕЛИ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА.

 Настоящият документ е доброволен акт, наричан по- долу „Кодекса”, създаден от АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА, наричана по- долу „Сдружението”, със следните цели:

 Член 1. Да създаде писани етични принципи за търговците на едра строителна техника в България, членове на АСОЦИАЦИЯТА НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА, наричани по-долу „Членовете”.

 Член 2. Да стимулира взаимното разбирателство, честната и свободна конкуренция между Членовете, създаването на оптимални условия за защита правата и законните интереси на клиентите, развитие на търговията на едра строителна техника и поддържането на доброто име на Сдружението и нейните Членове.

 Член 3. Всички членове на АТЕСТ се задължават най-стриктно да спазват Закона за защита на конкуренцията, за което освен предвидените по закона санкции, носят отговорност и пред Асоциацията.

 Член 4. Членовете на АТЕСТ осигуряват нормални, здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители и изпълняват стриктно всички свои задължения като работодатели по КТ.

 Член 5. За грубо нарушение на етиката се счита:

 1. Привличането на служители и/или клиенти чрез уронване на доброто име и авторитета на други членове на Асоциацията или предлаганите от тях стоки и услуги;
 2. Обидни коментари в социалните мрежи относно брандове и технически параметри на техниката, представлявана от членове на АТЕСТ;
 3. Рекламни публикации от член на Асоциацията във фирмения профил на друг член на АТЕСТ;
 4. Разпространяване на невярна, подвеждаща или заблуждаваща информация, целяща уронване престижа на друг член на Асоциацията;
 5. Привличане на клиенти чрез използване или разгласяването на производствена или търговска тайна на друг член на АТЕСТ в противоречие с добросъвестната търговска практика;
 6. Непочтително поведение – грубо отношение, лични нападки, употреба на нецензурни изрази или арогантен тон по време на форуми на Асоциацията като заседание на УС, Общо събрание и други.

  

 1. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТЪРГОВЦИТЕ, ЧЛЕНОВЕ НА АТЕСТ

 Член 6. Членовете на АТЕСТ спазват принципа на честна и лоялна конкуренция в бизнес отношенията помежду си, при използване само на законосъобразни и отговарящи на етичните норми средства.

Член 7. Отношенията между Членовете се основават на достъпност, взаимност и доверие, като обменят помежду си информация, която е актуална и достоверна. С търговската си дейност и пазарно поведение всеки член на АТЕСТ се стреми да утвърди не само собствения си авторитет, но и този на Асоциацията. Член на ръководния орган на АТЕСТ няма право под каквато и да е форма да използва положението си в Асоциацията за получаване на предимства или облаги за ръководеното от него дружество.

Член 8. Членовете не използват в реклама невярна или заблуждаваща информация относно своята или на конкурентите си дейност и не прилагат рекламен подход, който е в противоречие с добрата търговска практика и уврежда, или може да увреди, отношенията помежду им, или отношенията им с клиентите.

 Член 9. Привличането на нови клиенти следва да се извършва от Членовете чрез изтъкване на преимуществата на собствената оферта, а не чрез негативни сравнения с офертите на другите Членове. Служителите на Членовете на Сдружението във връзка с това се въздържат от негативни коментари за другите Членове.

 

III.      ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ И АСОЦИАЦИЯТА

 Член 10. Сдружението представлява и защитава интересите на Членовете пред Държавните органи, други органи и организации, при провеждане на вътрешни и международни форуми, със съответните форми и средства. Сдружението съдейства за обсъждане и предоставяне на предложения до компетентните държавни органи, съдържащи съгласувано мнение на своите членове относно законодателството в областта на търговията с едра строителна техника.

Член 11. Сдружението провежда под свое ръководство периодични срещи и информира Членовете за действащите нормативни актове, приети от Народното Събрание, министерства и ведомства в страната, касаещи търговията с едра строителна техника и дава информация на Членовете и обществеността за международни договори, конвенции или други международни разпоредби в областта.

Член 12. Сдружението съдейства за разрешаването на различни спорни въпроси между Членовете, включително чрез привличането на подходящи специалисти за тяхното разясняване, тълкуване и разрешаване.

Член 13. Членовете следват принципа на взаимна честност и доверие към Сдружението и не допускат увреждане на доброто му име. В случаи на констатирани нередности, Членовете приобщени към настоящите принципи сигнализират на Сдружението.

Член 14. Асоциацията има право да предоставя при поискване от страна на трети лица информация, свързана с характера на дейността на своите членове. Информацията трябва да се предоставя така, че да отразява обективно дейността на съответното дружество и под никаква форма да не дава предимства на един член пред друг, нито да разгласява производствена или търговска тайна. Подаването на невярна и/или подвеждаща информация за дейността на член на АТЕСТ се счита за нарушение, което подлежи на санкциониране.

Член 15. Информация от членовете

 1. Всеки член може да предоставя на Асоциацията информация (при стриктно спазване разпоредбите на законодателството за защита на конкуренцията), която представлява интерес за членовете на АТЕСТ. Такава информация би могла да бъде свързана с технологични нововъведения, държавни разпоредби и всякакви други данни, засягащи интересите на членовете. Информацията подлежи на защита само при наличие на гриф, отбелязващ, че предоставената информация е производствена или търговска тайна.
 2. Членовете на АТЕСТ не са длъжни и от тях не може да се изисква информация, която те считат за производствена или търговска тайна.
 3. Всеки член на АТЕСТ трябва да уведомява чрез Асоциацията останалите членове в случай, че получи информация, която накърнява интересите на Асоциацията или на нейни членове.
 4. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ И КЛИЕНТИТЕ ИМ

Член 16. При извършване на сделки и сключване на договори с клиентите, Членовете зачитат интересите и правата на клиента при спазване на законите, вътрешните си правила, както и на настоящия Кодекс.

Член 17. Членовете (включително и техните служители), не следва да приемат или провокират даването на каквито и да е нерегламентирани материални или нематериални облаги с оглед извършването или въздържането от извършване на определени действия по служба, дори когато приемането им не би съставлявало престъпление.

Член 18. Отношенията между Членовете и Клиента са регламентирани в писмен вид, ясно и разбираемо, като клаузите включват правата и задълженията и на двете страни.

Член 19. Членовете осигуряват пълна, достоверна и достъпна информация за основните продукти или услуги, които предлагат, начините за начисляване на дължимите плащания и цената на стоката / услугата.

Член 20. Писмените условия и сроковете по договорите за търговия със стоки или услуги се формулират на достъпен език, без въвеждащи в заблуждение термини и изрази, при максимално избягване на чуждици, като се съпътстват с точно и балансирано описание на взаимоотношенията между Клиент и Член на АТЕСТ.

Член 21. Членовете консултират Клиентите си в зависимост от спецификата на случая, като се дава точна и професионална информация относно сделките и особеностите при използването на отделния актив.

Член 22. При предлагането на своите продукти и услуги към Клиентите, Членовете не следва да прилагат бизнес и данъчни практики които биха навредили на репутацията и перспективите на бизнес средата за търговия с едра строителна техника.

 

 1. ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АТЕСТ

Член 23. Членовете на ръководните органи на Сдружението не следва да използват позициите си в него, с цел популяризиране на Членове, които представляват, привличане на клиенти или получаване на други изгоди за тях лично или за Членовете, които представляват.

Член 24. При публични прояви членовете на ръководните органи на АТЕСТ, ясно разграничават функциите си в Сдружението, от тези в компаниите си Членове. При тези свои изяви, членовете на ръководните органи следва изрично да упоменават дали изказват мнения и становища на Сдружението, на неговия Член, или свое лично мнение.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25. По смисъла на този Етичен кодекс, членовете на ръководните органи на Сдружението са членове на Управителния съвет или членове на специални комисии, създадени по решение на Управителен съвет. Спазването на етичните норми на Кодекса, по отношение на задълженията на членовете на ръководните органи е задължително.

Член 26. Служителите на Сдружението запазват неутрална позиция при спорове между Членовете във връзка с Етичния кодекс.

Член 27. Управителният съвет следи за спазване на Етичния кодекс като за целта може да одобри създаване на специална комисия, която разглежда конкретни случаи и представя информация на Управителния съвет.

Член 28. Санкциите по този кодекс се налагат с цел спазване на етичните норми на този Кодекс, превантивно въздействие върху нарушителите и закрила на останалите членове. За неспазване нормите на Етичния кодекс се налагат следните санкции:

 1. Забележка. Забележката се изразява в отправяне на забележка от Управителния съвет към члена, не спазил нормите на този Кодекс;
 2. Последно предупреждение и уведомяване на членовете на АТЕСТ. Последното предупреждение се изразява в отправяне на Последно предупреждение от Управителния съвет към члена, не спазил нормите на този Кодекс и публикуване на решението за налагане на санкцията в официалния сайт на Асоциацията.
 3. Предложение за изключване. Изключване се налага на член, не спазил нормите на Етичния кодекс, което представлява грубо нарушение или повторно неизпълнение на задълженията поети към Асоциацията. Предложението за изключване се отправя писмено до УС на АТЕСТ. Решението за изключване се взема от Общото събрание по реда на правилата за приемане и освобождаване на членове от Устава на Асоциацията, предвиден в чл. 22 от Устава. Решението за изключване се публикува в официалния сайт на Асоциацията.

Член 29. Всички предложения за тълкуване и промени в този кодекс се изпращат  в писмена форма до Управителния съвет на Асоциацията. Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс, подписани от поне пет члена на АТЕСТ, могат да бъдат внесени и директно за разглеждане от Общото събрание. Промени в този кодекс може да прави само Общото събрание на АТЕСТ.

Настоящият Етичен кодекс е приет от Общото събрание на Сдружението.